O4 Dokument rekomendacyjny

Auxilium będzie kierować pracami na tym rezultatem intelektualnym i opracuje dokument z zaleceniami, w którym ujęta zostanie anliza rezultatów nauczania przy uzyciu zasobów słowników wizualnych na podstawie doświadczeń partnerów w ramach projektu i określi krytyczne kroki w kierunku wspierania korzystania z tego typu narzędzi w edukacji dorosłych.

Dokument ten będzie zawierał szereg kluczowych zaleceń opartych na wynikach opracowanych w ramach projektu, oraz ma na celu zmierzenie korzyści, jakie można osiągnąć, umozliwiajac nauczycielom dorosłych dostep do szkoleń i zdobycia wiedzy na temat stosowania proponowanych metod  dla wspierania koncepcji uczenia się przez całe życie (Life Long Learning). Dokument ten rozważy również zasadniczą rolę, jaką w osiąganiu wysokiej jakości efektów uczenia się odgrywa zapewnienie odpowiednich materiałów do doskonalenia zawodowego dla kadry zajmującej się kształceniem dorosłych.

Dokument ten oceni mocne i słabe strony zastosowanej metodologii oraz przydatność narzędzi i zasobów opracowanych w każdym kontekście lokalnym. Dokument ten oceni potencjał włączania produktów projektu do głównego nurtu.
Dokument zawierający zalecenia zbada doświadczenia partnerów projektu w 5 różnych krajach i na ich podstawie przedstawi zalecenia dotyczące zmiany polityki.